سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ، درباره ارائه لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ از سوی دولت به مجلس و راهکار تامین منابع بیشتر برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیحاتی را ارائه داد….

سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ، درباره ارائه لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ از سوی دولت به مجلس و راهکار تامین منابع بیشتر برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیحاتی را ارائه داد.