علامه محمدرضا حکیمی، اندیشمند اسلامی، به ملکوت اعلا پیوست.

علامه محمدرضا حکیمی، اندیشمند اسلامی، به ملکوت اعلا پیوست.