قیمت سکه امامی به بالای مرز ۱۲ میلیون تومان رفت. سکه که در ابتدای روز شنبه به راحتی به بالای کانال ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان سرک کشیده بود، دیشب توانست تا نزدیک محدوده ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان پیشروی کند….

قیمت سکه امامی به بالای مرز ۱۲ میلیون تومان رفت. سکه که در ابتدای روز شنبه به راحتی به بالای کانال ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان سرک کشیده بود، دیشب توانست تا نزدیک محدوده ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان پیشروی کند.