رکنا: داریوش ارجمند بخاطر سینما عشقش را کنار گذاشت.

رکنا: داریوش ارجمند بخاطر سینما عشقش را کنار گذاشت.