سیستیت همان التهاب مثانه است و التهاب به قسمتی از بدن گویند که‌ تحریک، قرمز یا متورم می‌شود.

سیستیت همان التهاب مثانه است و التهاب به قسمتی از بدن گویند که‌ تحریک، قرمز یا متورم می‌شود.