کمبود ویتامین‌های مختلف در بدن با علائم متفاوتی نمایان می‌شود که در این اینفوگرافی به نشانه‌های کمبود برخی ویتامین‌ها در بدن اشاره می‌شود.

کمبود ویتامین‌های مختلف در بدن با علائم متفاوتی نمایان می‌شود که در این اینفوگرافی به نشانه‌های کمبود برخی ویتامین‌ها در بدن اشاره می‌شود.