امیرحسین امین‌آزاد، صاحبنظر در حوزه پولی و بانکی که تقریبا در تمام طرح‌ها و لوایح پولی و بانکی به عنوان کارشناس اثر مستقیم داشته، از جزئیات طرح جدید مجلس درباره بانکداری می‌گوید.

امیرحسین امین‌آزاد، صاحبنظر در حوزه پولی و بانکی که تقریبا در تمام طرح‌ها و لوایح پولی و بانکی به عنوان کارشناس اثر مستقیم داشته، از جزئیات طرح جدید مجلس درباره بانکداری می‌گوید.