تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در حضور یکی دیگر از پیشکسوتان این تیم برگزار شد.

تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در حضور یکی دیگر از پیشکسوتان این تیم برگزار شد.