اگر آمار در دست ما نباشد، نمی توان تصمیم درست گرفت. همچنین در بحث مسکن ملی قرار بود در سال گذشته 360 هزار میلیارد تومان به صندوق ملی واریز شود. در حال حاضر چه میزان به این صندوق واریز شده است؟…

اگر آمار در دست ما نباشد، نمی توان تصمیم درست گرفت. همچنین در بحث مسکن ملی قرار بود در سال گذشته 360 هزار میلیارد تومان به صندوق ملی واریز شود. در حال حاضر چه میزان به این صندوق واریز شده است؟