رکنا: دادگاه کیفری دو مشهد یک عضو شورای شهر را به دلیل سیلی به یک کارگر شهرداری محکوم کرد.

رکنا: دادگاه کیفری دو مشهد یک عضو شورای شهر را به دلیل سیلی به یک کارگر شهرداری محکوم کرد.