عضو شورای شهر تهران گفت: به لحاظ زمانی، شهر آفتاب را نتوانستیم برای برگزاری نمایشگاه کتاب آماده کنیم و به همین دلیل مصلی برای برگزاری این دوره انتخاب شد….

عضو شورای شهر تهران گفت: به لحاظ زمانی، شهر آفتاب را نتوانستیم برای برگزاری نمایشگاه کتاب آماده کنیم و به همین دلیل مصلی برای برگزاری این دوره انتخاب شد.