عضو ستاد ملی جمعیت درخصوص تهدیدهای جدی ناشی از کاهش جمعیت بیان کرد: مسئولان هم باید نسبت به فرزندآوری اقدام کنند نه اینکه فقط به مردم بگویند.

عضو ستاد ملی جمعیت درخصوص تهدیدهای جدی ناشی از کاهش جمعیت بیان کرد: مسئولان هم باید نسبت به فرزندآوری اقدام کنند نه اینکه فقط به مردم بگویند.