نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری خواستار بررسی عوامل پنهان موضوع اغتشاشات اخیر در کشور شد.

نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری خواستار بررسی عوامل پنهان موضوع اغتشاشات اخیر در کشور شد.