روز دوشنبه این زوج از استان لانگ‌شایر انگلستان، در مدت سی سال ازدواج فرزند ۲۲ خود را به دنیا آوردند. خانم سو هفت ساله و نوئل ۱۱ ساله بود که همدیگر را دیدند و هفت سال بعد صاحب نخستین فرزند خود شدند. آن‌ها در سال ۱۹۹۳ ازدواج کردند، ولی قبل از آنکه نوئل ج…

روز دوشنبه این زوج از استان لانگ‌شایر انگلستان، در مدت سی سال ازدواج فرزند ۲۲ خود را به دنیا آوردند. خانم سو هفت ساله و نوئل ۱۱ ساله بود که همدیگر را دیدند و هفت سال بعد صاحب نخستین فرزند خود شدند. آن‌ها در سال ۱۹۹۳ ازدواج کردند، ولی قبل از آنکه نوئل جراحی کنترل زایمان را داشته باشد.