جناب خان در خندوانه در کل کل با رامبد جوان عصبانی شد و بر سر او فریاد کشید.

جناب خان در خندوانه در کل کل با رامبد جوان عصبانی شد و بر سر او فریاد کشید.