ویدئویی از عصبانیت شدید رونالدو از وضعیت چمن آزادی و کیفیت توپ بازی را ببینید.

ویدئویی از عصبانیت شدید رونالدو از وضعیت چمن آزادی و کیفیت توپ بازی را ببینید.