رکنا: تسهیلات رفاه کارت، در قالب کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. بر این اساس تنها آن گروه از بازنششستگان از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند که مستمری خود را از این بانک دریافت می‌کنند.

رکنا: تسهیلات رفاه کارت، در قالب کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. بر این اساس تنها آن گروه از بازنششستگان از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند که مستمری خود را از این بانک دریافت می‌کنند.