عسل از قندهای مختلفی مثل فروکتوز، گلوکوز و ساکاروز تشکیل شده است که بعد از مدتی بسته به عوامل مختلف، قندهای گلوکوز به یکدیگر می‌چسبند و تشکیل کریستال می‌دهند. این کریستال‌ها به دلیل سنگین بودن کم کم به پایین ظرف می‌روند….

عسل از قندهای مختلفی مثل فروکتوز، گلوکوز و ساکاروز تشکیل شده است که بعد از مدتی بسته به عوامل مختلف، قندهای گلوکوز به یکدیگر می‌چسبند و تشکیل کریستال می‌دهند. این کریستال‌ها به دلیل سنگین بودن کم کم به پایین ظرف می‌روند.