صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه یک نظام توزیع کارآمد بایستی بتواند کالا را در زمان اندک، قیمت مناسب و شرایط بهینه در اختیار مصرف کننده قرار دهد، گفت: مجلس مصمم به تدوین قانونی برای رفع موانع نظام توزیع کالا است….

صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه یک نظام توزیع کارآمد بایستی بتواند کالا را در زمان اندک، قیمت مناسب و شرایط بهینه در اختیار مصرف کننده قرار دهد، گفت: مجلس مصمم به تدوین قانونی برای رفع موانع نظام توزیع کالا است.