اکوایران: بسیاری از کارشناسان منطقه در این باره اجماع نظر دارند که روسیه به دنبال اقدامات خرابکارانه در قفقاز جنوبی است. طبیعتا یک درگیری منجمد در راستای منافع مسکو است، پس این کشور می‌تواند بر چالش‌های حل نشده ایروان و باکو تکیه بزند….

اکوایران: بسیاری از کارشناسان منطقه در این باره اجماع نظر دارند که روسیه به دنبال اقدامات خرابکارانه در قفقاز جنوبی است. طبیعتا یک درگیری منجمد در راستای منافع مسکو است، پس این کشور می‌تواند بر چالش‌های حل نشده ایروان و باکو تکیه بزند.