سعید عزت‌اللهی می‌گوید بازیکنان امروز فعل خواستن را صرف کرده‌اند.

سعید عزت‌اللهی می‌گوید بازیکنان امروز فعل خواستن را صرف کرده‌اند.