معاون فرهنگی، اجتماعی سازمان اوقاف با اشاره به برگزاری مجلس عزای امام حسین در ۳۲۷۳ امامزاده گفت: محرم و صفر امسال از محل موقوفات ۱۰ میلیون پرس غذا توزیم می‌شود….

معاون فرهنگی، اجتماعی سازمان اوقاف با اشاره به برگزاری مجلس عزای امام حسین در ۳۲۷۳ امامزاده گفت: محرم و صفر امسال از محل موقوفات ۱۰ میلیون پرس غذا توزیم می‌شود.