عربستان سعودی نهادی به نام کمیته عمومی توسعه دفاعی ایجاد کرده است که به تحقیق و نوآوری در زمینه‌های فناوری و سیستم‌های دفاعی تخصص دارد.

عربستان سعودی نهادی به نام کمیته عمومی توسعه دفاعی ایجاد کرده است که به تحقیق و نوآوری در زمینه‌های فناوری و سیستم‌های دفاعی تخصص دارد.