عربستان می‌خواهد در طول یک فصل فرمول یک از دو گرندپری میزبانی کند.

عربستان می‌خواهد در طول یک فصل فرمول یک از دو گرندپری میزبانی کند.