معاون استاندار خوزستان گفت: عراق، زمینی زائر نمی‌پذیرد بنابراین مردم به مرزهای خوزستان مراجعه نکنید.

معاون استاندار خوزستان گفت: عراق، زمینی زائر نمی‌پذیرد بنابراین مردم به مرزهای خوزستان مراجعه نکنید.