من از طرف خودم و خادمین هیأت به خاطر نگرانی پیش آمده عذرخواهی می‌کنم. 

من از طرف خودم و خادمین هیأت به خاطر نگرانی پیش آمده عذرخواهی می‌کنم.