خداداد عزیزی پیشکسوت فوتبال ایران که از الهویی دستیار قلعه نویی در مصاحبه ای انتقاد کرد در گفتگو تلفنی با برنامه شب های فوتبالی از این انتقاد تند عذر خواهی کرد….

خداداد عزیزی پیشکسوت فوتبال ایران که از الهویی دستیار قلعه نویی در مصاحبه ای انتقاد کرد در گفتگو تلفنی با برنامه شب های فوتبالی از این انتقاد تند عذر خواهی کرد.