مالک و صاحب برند و علامت‌تجاری «ایزی لایف» در پی حواشی اخیر برای استاد شفیعی کدکنی عذرخواهی کرد.

مالک و صاحب برند و علامت‌تجاری «ایزی لایف» در پی حواشی اخیر برای استاد شفیعی کدکنی عذرخواهی کرد.