امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه پس از دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران گزارش گزارشی را در صفحه اینستاگرامی خودش ارائه کرد.

امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه پس از دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران گزارش گزارشی را در صفحه اینستاگرامی خودش ارائه کرد.