ادمین «اختاپوس» از مدیران و۱۲۰۰۰پرسنل شرکت کروز به دلیل نشر اکاذیب عذرخواهی کرد.

ادمین «اختاپوس» از مدیران و۱۲۰۰۰پرسنل شرکت کروز به دلیل نشر اکاذیب عذرخواهی کرد.