بزرگ ترین شهر زیر زمینی، شهر اویی در نیشابور کاشان قرار دارد، این شهر مشهور یکی از زیبا ترین و جالب ترین شهرهای زیر زمینی جهان است.

بزرگ ترین شهر زیر زمینی، شهر اویی در نیشابور کاشان قرار دارد، این شهر مشهور یکی از زیبا ترین و جالب ترین شهرهای زیر زمینی جهان است.