ویدئویی از دزدی مرغ دریایی از یک فروشگاه در روز روشن در کانادا را ببینید.

ویدئویی از دزدی مرغ دریایی از یک فروشگاه در روز روشن در کانادا را ببینید.