سسک فابرگاس تصمیمی عجیب گرفت و برای ادامه فوتبالش در ۳۵ سالگی راهی تیم دسته دومی کومو ایتالیا شد.

سسک فابرگاس تصمیمی عجیب گرفت و برای ادامه فوتبالش در ۳۵ سالگی راهی تیم دسته دومی کومو ایتالیا شد.