ایران پس از 9ماه از وضعیت قرمز کرونایی خارج شد. اما این وضعیت می‌تواند برگردد. مطابق آخرین نقشه کرونایی در حال حاضر هیچ شهری درکشور قرمز نیست و219 شهرستان‏‌ نیز در وضعیت آبی قرار گرفته‌اند. با این حال کارشناسان نسبت به بازگشت به روزهای سیاه کرونایی هش…

ایران پس از 9ماه از وضعیت قرمز کرونایی خارج شد. اما این وضعیت می‌تواند برگردد. مطابق آخرین نقشه کرونایی در حال حاضر هیچ شهری درکشور قرمز نیست و219 شهرستان‏‌ نیز در وضعیت آبی قرار گرفته‌اند. با این حال کارشناسان نسبت به بازگشت به روزهای سیاه کرونایی هشدار می‌دهند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی راه‌های عدم بازگشت به نقشه قرمز را بررسی کرده است.