وزیر کشور در حکمی عبدالله مرادی را به سمت مشاور و دستیار وزیر منصوب کرد.

وزیر کشور در حکمی عبدالله مرادی را به سمت مشاور و دستیار وزیر منصوب کرد.