این روزها که طالبان و افغانستان و دره پنجشیر، تیتر اول رسانه های دنیاست، دیدگاهها و تحلیلهای متفاوت و متضادی مطرح می شود. برخی حتی تا دخالت نظامی ایران در پنجشیر پیش رفته اند و بعضی از تعامل کامل با طالبان سخن رانده اند و این رفتار را منطبق بر منافع سی…

این روزها که طالبان و افغانستان و دره پنجشیر، تیتر اول رسانه های دنیاست، دیدگاهها و تحلیلهای متفاوت و متضادی مطرح می شود. برخی حتی تا دخالت نظامی ایران در پنجشیر پیش رفته اند و بعضی از تعامل کامل با طالبان سخن رانده اند و این رفتار را منطبق بر منافع سیاسی و اقتصادی ایران ارزیابی کرده اند.