عباس عبدی در واکنش به انتخابات ترکیه بیان کرد: راه حل نجات بخش ایران برگزاری چنین انتخاباتی است نه کاریکاتوری به نام انتخابات 1400.

عباس عبدی در واکنش به انتخابات ترکیه بیان کرد: راه حل نجات بخش ایران برگزاری چنین انتخاباتی است نه کاریکاتوری به نام انتخابات 1400.