کافی است که وضع فقر، نابرابری، آب، محیط زیست، مسائل و آسیب‌های اجتماعی، مهاجرت، دینداری و… به درستی توصیف و منتقل شود، در این صورت اطمینان دارم که خواب از چشم هر مسوول محترمی خواهد پرید….

کافی است که وضع فقر، نابرابری، آب، محیط زیست، مسائل و آسیب‌های اجتماعی، مهاجرت، دینداری و… به درستی توصیف و منتقل شود، در این صورت اطمینان دارم که خواب از چشم هر مسوول محترمی خواهد پرید.