عباس صالحی نوشت: به نظر می رسد رشد و توسعه ایران نیازمند هماهنگی و اعمال اراده قوا در چند مقوله دیگر است
.

عباس صالحی نوشت: به نظر می رسد رشد و توسعه ایران نیازمند هماهنگی و اعمال اراده قوا در چند مقوله دیگر است .