صحبتهای معین عباسیان، پس از تساوی مس کرمان برابر آلومینیوم اراک

صحبتهای معین عباسیان، پس از تساوی مس کرمان برابر آلومینیوم اراک