فرماندار شوشتر گفت :عامل تیر اندازی روز جمعه در این شهر شناسایی و تحت پیگیرد قانون قرار گرفته است.

فرماندار شوشتر گفت :عامل تیر اندازی روز جمعه در این شهر شناسایی و تحت پیگیرد قانون قرار گرفته است.