عامل توهم کرونایی چیست؟ (فیلم)

بحران‌های اجتماعی مانند همه‌گیری یک بیماری می‌توانند به افزایش اضطراب در همه افراد جامعه منجر شوند، ببینید این اضطراب چه تبعاتی دارد.

بحران‌های اجتماعی مانند همه‌گیری یک بیماری می‌توانند به افزایش اضطراب در همه افراد جامعه منجر شوند، ببینید این اضطراب چه تبعاتی دارد.