زن میانسال که با همدستی خواهر و شوهر خواهرش نقشه قتل همسر تاجر خود را طراحی و اجرا کرده بودند در حالی پای میز محاکمه خواهند ایستاد که توانسته‌اند رضایت دو فرزند مقتول را جلب کنند و از مجازات قصاص رهایی یابند….

زن میانسال که با همدستی خواهر و شوهر خواهرش نقشه قتل همسر تاجر خود را طراحی و اجرا کرده بودند در حالی پای میز محاکمه خواهند ایستاد که توانسته‌اند رضایت دو فرزند مقتول را جلب کنند و از مجازات قصاص رهایی یابند.