عارف با اشاره به عملکرد مجلس یازدهم گفت : شخصا در داوری ها در خصوص عملکرد نهادها و افراد تلاش کرده ام از مسیر انصاف خارج نشوم. نهاد مجلس در مقطع فعلی به مراتب می توانست کارآمدتر و در خدمت منافع جامعه قدم بردارد و از مطالبات اساسی مردم فاصله نگیرد مطم…

عارف با اشاره به عملکرد مجلس یازدهم گفت : شخصا در داوری ها در خصوص عملکرد نهادها و افراد تلاش کرده ام از مسیر انصاف خارج نشوم. نهاد مجلس در مقطع فعلی به مراتب می توانست کارآمدتر و در خدمت منافع جامعه قدم بردارد و از مطالبات اساسی مردم فاصله نگیرد مطمئنا افکار عمومی درباره عملکرد مجلس فعلی قضاوت خواهند کرد.