علی مطهری نماینده سابق مجلس دلیل برکناری عادل فردوسی پور را اعلام کرد.

علی مطهری نماینده سابق مجلس دلیل برکناری عادل فردوسی پور را اعلام کرد.