آذر پس از دولت احمدی نژاد با دولت حسن روحانی هم ادامه کار داد. محمد باقر نوبخت مسئولیت او را تمدید کرد تا سرانجام از جایگاه مجری به وضعیت ناظر تغییر موقعیت داد. آذر با رای نمایندگان مجلس رئیس دیوان محاسبات شد. جایی که مسئولیت حساب کشی از بودجه دولت را …

آذر پس از دولت احمدی نژاد با دولت حسن روحانی هم ادامه کار داد. محمد باقر نوبخت مسئولیت او را تمدید کرد تا سرانجام از جایگاه مجری به وضعیت ناظر تغییر موقعیت داد. آذر با رای نمایندگان مجلس رئیس دیوان محاسبات شد. جایی که مسئولیت حساب کشی از بودجه دولت را دارد.