سرهنگ جهانی درباره حوادثی که در آن عابر پیاده حضور دارد، توضیحاتی داد.

سرهنگ جهانی درباره حوادثی که در آن عابر پیاده حضور دارد، توضیحاتی داد.