وزیر امور خارجه پیشین ایران یک اشتباه استراتژیک وحشتناک در افغانستان در حال رخ دادن است.

وزیر امور خارجه پیشین ایران یک اشتباه استراتژیک وحشتناک در افغانستان در حال رخ دادن است.