وزیر امور خارجه گفت: هیچ طرحی را که هیچ تغییری در برجام ندهد نمی‌پذیریم. کسی که «ترامپ» از فرصت سه سال و نیمه برای توافق با ایران استفاده نکرده نمی‌تواند در چند هفته کاری بکند….

وزیر امور خارجه گفت: هیچ طرحی را که هیچ تغییری در برجام ندهد نمی‌پذیریم. کسی که «ترامپ» از فرصت سه سال و نیمه برای توافق با ایران استفاده نکرده نمی‌تواند در چند هفته کاری بکند.