​محمدجواد ظریف در پیامی توئیتری به حسین امیرعبداللهیان برای تصدی وزارت امور خارجه تبریک گفت.

​محمدجواد ظریف در پیامی توئیتری به حسین امیرعبداللهیان برای تصدی وزارت امور خارجه تبریک گفت.